คู่มือการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 • ประเภทสิ่งก่อสร้าง • 

1. อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวถึงสองชั้น 

2. อาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป 
3. อาคารทาว์เฮ้าท์ 
4. บ้านแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบ้านแถวไม้ 
5. รั้วก าแพง
6. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ
7. ป้าย
8. ท่อระบายน้ำรั้ว หรือกำแพง
 
ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องมาติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างที่
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ในเวลาราชการพร้อมยื่นหลักฐานที่จะขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  กรณีพื้นที่ของอาคารเกิน 150 ตารางเมตร ต้องใช้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมงานพร้อมใบ ประกอบวิชาชีพ  
 
 • ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบคำขออนุญาต
    ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
 
 • ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 30 วัน • 
  
• หลักฐานการยื่นแบบคำขอ •
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต      จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า      จำนวน 1 ฉบับ
3. กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง     จำนวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร      จำนวน 2 ฉบับ     
5. แผนผังผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง      จำนวน 2 ฉบับ                  
 
 • ค่าธรรมเนียม • 
1. ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน  (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
    - อาคารสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ตร.ม.ละ 50 สตางค์
    - อาคารเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นและสูงเกินสิบสองเมตรแต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 2 บาท
    - อาคารสูงเกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 4 บาท   
 
 • สถานที่/ช่องทางการให้บริการ • 
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
โทรศัพท์/โทรสาร   0-3226-1830
จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

นักเรียนสร้างสุขฯทัศนะศึกษาที่เขาชะงุ้ม

alt

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดทำโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง โดยทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์

จะเปิดห้องเรียนที่องค์บริหารส่วนตำบลจอมบึง โดยมีอาจารย์ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ

ในแขนงวิชาต่างๆมาทำการสอนให้แก่นักเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุฯ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ที่ผ่านมา นายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง ปลัดวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พานักเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุฯ ไปทัศนะศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน

เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม” ณ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน

โครงการพระราชดำริของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

ที่ทรงแก้ปัญหาเรื่องดินเสีย มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ กระทั่งปัจจุบันโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจ.ราชบุรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการศึกษา

วิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในโครงการฯ

มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้มากมาย

 

 

update: January 2019

"โครงการโรงเรียนสร้างสุข"

เปิดรับสมัครทีมฟุตบอล เพื่อร่วมแข่งขัน "ฟุตบอลสัมพันธ์"

alt

ประกาศรับสมัคร ทีมฟุตบอลเพื่อร่วมการแข่งขัน "ฟุตบอลสัมพันธ์"

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่ วันที่  16 - 31  มกราคม  2562  / เวลา 8:30 น. - 16.30  น.

ส่งใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง (ในเวลาราชการเท่านั้น)

รายละเอียดการสมัคร และคุณสมบัติของนักกีฬา สามารถดูได้จาก เอกสารที่แนบท้ายมานี้ 

Link รายละเอียดการรับสมัคร และคุณสมบัติของนักกีฬา >>>>   http://file:///C:/Users/User/Downloads/ประกาศรับสมัครแข่งขันฟุตบอล.pdf

alt        alt

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

 


 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง นำโดยนายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง, รองนายกฯ เทียมผูก,
ปลัดวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัช
กาลที่ ๙วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง  โดยมีนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคม.

 

alt

 
 

 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ท่านนายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง พร้อมทีมงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สนามกีฬาราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

คุณพึงพอใจอบต.จอมบึง ด้านใดmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้40
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้226
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว324
mod_vvisit_counterเดือนนี้358
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1695
mod_vvisit_counterทั้งหมด17471

We have: 9 guests online
ไอพีคุณคือ: 3.233.220.21
วันนี้: เม.ย. 09, 2020


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830