คู่มือการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 • ประเภทสิ่งก่อสร้าง • 

1. อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวถึงสองชั้น 

2. อาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป
3. อาคารทาว์เฮ้าท์
4. บ้านแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบ้านแถวไม้
5. รั้วก าแพง
6. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ
7. ป้าย
8. ท่อระบายน้ำรั้ว หรือกำแพง
 
ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องมาติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างที่
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ในเวลาราชการพร้อมยื่นหลักฐานที่จะขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  กรณีพื้นที่ของอาคารเกิน 150 ตารางเมตร ต้องใช้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมงานพร้อมใบ ประกอบวิชาชีพ  
 
 • ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบคำขออนุญาต
    ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
 
 • ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 30 วัน • 
  
• หลักฐานการยื่นแบบคำขอ •
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต      จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า      จำนวน 1 ฉบับ
3. กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง     จำนวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร      จำนวน 2 ฉบับ     
5. แผนผังผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง      จำนวน 2 ฉบับ                  
 
 • ค่าธรรมเนียม • 
1. ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน  (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
    - อาคารสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ตร.ม.ละ 50 สตางค์
    - อาคารเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นและสูงเกินสิบสองเมตรแต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 2 บาท
    - อาคารสูงเกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 4 บาท   
 
 • สถานที่/ช่องทางการให้บริการ • 
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
โทรศัพท์/โทรสาร   0-3226-1830
จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ลงตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองจอมพล

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-HAND โดยคุณครูได้มีการจัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือ และชุดกิจกรรมต่างๆ พร้อมมีคู่มือแนะนำเด็กนักเรียนและผู้ปกครองต้องทำอะไรบ้าง จึงได้มีการจัดส่งเอกสารให้กับผู้ปกครองให้เด็กนักเรียนไปทำที่บ้าน

altalt

altalt

กฎหมายน่ารู้

alt

เทศบาลเมืองจอมพล

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Attachments:
Download this file (พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560.pdf)พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[ ]423 Kb
Download this file (พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.pdf)พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562.pdf[ ]172 Kb
Download this file (พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf)พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdf[ ]171 Kb
Download this file (พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่5 พ.ศ.2562.pdf)พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่5 พ.ศ.2562.pdf[ ]181 Kb
Download this file (พรบ.เทศบาล ฉบับที่14 พ.ศ.2562.pdf)พรบ.เทศบาล ฉบับที่14 พ.ศ.2562.pdf[ ]197 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ.pdf)พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนืื้อสัตว์ พ.ศ.2559[ ]163 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบี.pdf)พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535[ ]120 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ว.pdf)พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537[ ]298 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง.pdf)พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535[ ]327 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558.pdf)พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558[ ]154 Kb
Download this file (แก้ไขเพิ่มเติม61 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม.pdf)พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561[ ]145 Kb

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดควาย

สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 

สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

คุณพึงพอใจ เทศบาลเมืองจอมพล ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830