โครงการส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง นำโดยนายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง, ปลัดวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมมากมาย รวมถึงการรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนด้วย และเนื่องจากตรงกับเทศกาลตรุษจีน นายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง จึงมอบข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด ให้กับผู้ที่มีวันเกิดในเดือนนี้ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน สร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

alt

การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

การแจ้งขุดดิน/ถมดิน 
 
การขุดดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร
หรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร (6 ไร่ - 1 งาน – 0 ตารางวา)
ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การถมดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและการถมดินที่มีพื้นที่ เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตารางวา)
ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง
หรือบุคคลอื่น  การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตารางวา) นอกจากจะต้อง
จัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (กองช่าง อบต.) ซึ่งเจ้าพนักงาน
จะออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับแจ้งให้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง และให้ผู้รับแจ้ง
เริ่มทำการถมดินตามที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 • ขั้นตอน • 
1. ขอรับคำขออนุญาตจาก "กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
2. นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต
3. นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
5. ออกใบอนุญาต
6. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม 
 
 • ระยะเวลาการพิจารณา • 
1. ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน/ถมดิน
2. ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการพิจารณาใบอนุญาต
3. ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต่างๆ
4. ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต  ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 7 วัน 
 
 • เอกสาร/หลักฐาน • 
การขุดดิน
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาโฉนดที่ดินที่ขออนุญาต      จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินบนที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)  จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  จำนวน 1 ฉบับ
6. รายการคำนวณ       จำนวน 2 ฉบับ
7. แผนผัง แบบแปลน และรายการ ประกอบแบบแปลน    จำนวน 3 ชุด
8. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน     จำนวน 1 ชุด
9. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง    จำนวน 1 ชุด 
 
การถมดิน
1. แผนผังบริเวณที่จะทำการถมดิน และแผนผังบริเวณที่แสดงเขตที่ดิน
และที่ดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการถมดิน   จำนวน 1 ชุด           
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง  จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเป็นนิติบุคคล)       จำนวน 1 ชุด 
4. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 (กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)   จำนวน 1 ชุด                       
5. รายการคำนวณ       จำนวน 1 ชุด 
6. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน 1 ชุด       
7. สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ ส.ค. ที่จะทำการถมดินถ่ายสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ 
8. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน และเอกสารของเจ้าของที่ดิน    จำนวน  อย่างละ 1 ชุด 
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์
      และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานที่มีอำนาจ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
      หรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน           
9. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณีที่งานลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน 1 ชุด           
10. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ  
 
 • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน •   ฉบับละ 500 บาท   
 
 • ติดต่อขอรับบริการ • 
"กองช่าง"   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง   
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3226-1830 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง   โทรศัพท์  0-3226-1830 ต่อ 14 โทรสาร   0-3226-1830 ต่อ 18 

การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะมีอายุตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหายให้แจ้งความ แล้วนำใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น  ถ้าใบอนุญาตใดๆ ชำรุดในสาระสำคัญ ให้นำใบอนุญาตที่ชำรุดนั้น
ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 
 
 • ขั้นตอน • 
1. แจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอร์มตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการขออนุญาต แต่ในกรณีนี้ผู้ออกแบบอาคารทั้งวิศวกร
และสถาปนิกต้องเป็นวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พร้อมทั้งแจ้งวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด
การดำเนินการดังกล่าว
2. ชำระค่าธรรมเนียม (เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่1. เรียบร้อยแล้ว) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายในวันที่ได้รับแจ้ง เมื่อเจ้าของอาคาร
ได้รับใบแจ้งแล้วสามารถดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้   
 
 
 • ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต •   รวม 7 วัน
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนา     จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา     จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา     จำนวน 1 ฉบับ 
4. ใบอนุญาตฉบับจริง       จำนวน 1 ฉบับ
5. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง   จำนวน 1 ฉบับ 
6. กรณีผู้ยื่นขอรับรองเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล  จำนวน 1 ฉบับ 
งานที่ให้บริการ 
 
 
 • ค่าธรรมเนียม • 
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ 10 บาท   
 
 
• สถานที่/ช่องทางการให้บริการ • 
"กองช่าง"   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3226-1830
ให้บริการ  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

คู่มือการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 • ประเภทสิ่งก่อสร้าง • 

1. อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวถึงสองชั้น 

2. อาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป 
3. อาคารทาว์เฮ้าท์ 
4. บ้านแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบ้านแถวไม้ 
5. รั้วก าแพง
6. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ
7. ป้าย
8. ท่อระบายน้ำรั้ว หรือกำแพง
 
ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องมาติดต่อขออนุญาตปลูกสร้างที่
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ในเวลาราชการพร้อมยื่นหลักฐานที่จะขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  กรณีพื้นที่ของอาคารเกิน 150 ตารางเมตร ต้องใช้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมงานพร้อมใบ ประกอบวิชาชีพ  
 
 • ขั้นตอนการดำเนินการ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบคำขออนุญาต
    ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
 
 • ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 30 วัน • 
  
• หลักฐานการยื่นแบบคำขอ •
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต      จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า      จำนวน 1 ฉบับ
3. กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง     จำนวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร      จำนวน 2 ฉบับ     
5. แผนผังผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง      จำนวน 2 ฉบับ                  
 
 • ค่าธรรมเนียม • 
1. ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ 20 บาท
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน  (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
    - อาคารสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ตร.ม.ละ 50 สตางค์
    - อาคารเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นและสูงเกินสิบสองเมตรแต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 2 บาท
    - อาคารสูงเกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบห้าเมตร ตร.ม.ละ 4 บาท   
 
 • สถานที่/ช่องทางการให้บริการ • 
"กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
โทรศัพท์/โทรสาร   0-3226-1830
จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

นักเรียนสร้างสุขฯทัศนะศึกษาที่เขาชะงุ้ม

alt

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดทำโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง โดยทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์

จะเปิดห้องเรียนที่องค์บริหารส่วนตำบลจอมบึง โดยมีอาจารย์ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ

ในแขนงวิชาต่างๆมาทำการสอนให้แก่นักเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุฯ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ที่ผ่านมา นายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง ปลัดวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พานักเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุฯ ไปทัศนะศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน

เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม” ณ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน

โครงการพระราชดำริของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

ที่ทรงแก้ปัญหาเรื่องดินเสีย มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ กระทั่งปัจจุบันโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจ.ราชบุรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการศึกษา

วิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในโครงการฯ

มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้มากมาย

 

 

update: January 2019

"โครงการโรงเรียนสร้างสุข"

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

คุณพึงพอใจ เทศบาลเมืองจอมพล ด้านใดmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้422
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้915
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1176
mod_vvisit_counterเดือนนี้3921
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว24657
mod_vvisit_counterทั้งหมด272840

We have: 19 guests online
ไอพีคุณคือ: 3.236.253.192
วันนี้: ต.ค. 20, 2021


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830