นักเรียนสร้างสุขฯทัศนะศึกษาที่เขาชะงุ้ม

alt

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดทำโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง โดยทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์

จะเปิดห้องเรียนที่องค์บริหารส่วนตำบลจอมบึง โดยมีอาจารย์ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ

ในแขนงวิชาต่างๆมาทำการสอนให้แก่นักเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุฯ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ที่ผ่านมา นายกชาญชัย ใช่รุ่งเรือง ปลัดวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พานักเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุฯ ไปทัศนะศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน

เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม” ณ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน

โครงการพระราชดำริของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

ที่ทรงแก้ปัญหาเรื่องดินเสีย มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ กระทั่งปัจจุบันโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจ.ราชบุรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการศึกษา

วิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในโครงการฯ

มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้มากมาย

 

 

update: January 2019

"โครงการโรงเรียนสร้างสุข"

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830