การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

การแจ้งขุดดิน/ถมดิน 
 
การขุดดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร
หรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร (6 ไร่ - 1 งาน – 0 ตารางวา)
ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การถมดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและการถมดินที่มีพื้นที่ เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตารางวา)
ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง
หรือบุคคลอื่น  การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตารางวา) นอกจากจะต้อง
จัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (กองช่าง อบต.) ซึ่งเจ้าพนักงาน
จะออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับแจ้งให้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง และให้ผู้รับแจ้ง
เริ่มทำการถมดินตามที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 • ขั้นตอน • 
1. ขอรับคำขออนุญาตจาก "กองช่าง" องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
2. นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต
3. นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
5. ออกใบอนุญาต
6. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม 
 
 • ระยะเวลาการพิจารณา • 
1. ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน/ถมดิน
2. ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการพิจารณาใบอนุญาต
3. ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต่างๆ
4. ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต  ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 7 วัน 
 
 • เอกสาร/หลักฐาน • 
การขุดดิน
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาโฉนดที่ดินที่ขออนุญาต      จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินบนที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)  จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  จำนวน 1 ฉบับ
6. รายการคำนวณ       จำนวน 2 ฉบับ
7. แผนผัง แบบแปลน และรายการ ประกอบแบบแปลน    จำนวน 3 ชุด
8. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน     จำนวน 1 ชุด
9. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง    จำนวน 1 ชุด 
 
การถมดิน
1. แผนผังบริเวณที่จะทำการถมดิน และแผนผังบริเวณที่แสดงเขตที่ดิน
และที่ดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการถมดิน   จำนวน 1 ชุด           
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง  จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเป็นนิติบุคคล)       จำนวน 1 ชุด 
4. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 (กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)   จำนวน 1 ชุด                       
5. รายการคำนวณ       จำนวน 1 ชุด 
6. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน 1 ชุด       
7. สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ ส.ค. ที่จะทำการถมดินถ่ายสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ 
8. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน และเอกสารของเจ้าของที่ดิน    จำนวน  อย่างละ 1 ชุด 
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์
      และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานที่มีอำนาจ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
      หรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน           
9. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณีที่งานลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน 1 ชุด           
10. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ  
 
 • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน •   ฉบับละ 500 บาท   
 
 • ติดต่อขอรับบริการ • 
"กองช่าง"   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง   
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3226-1830 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง   โทรศัพท์  0-3226-1830 ต่อ 14 โทรสาร   0-3226-1830 ต่อ 18 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้181
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้586
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว973
mod_vvisit_counterเดือนนี้136
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4806
mod_vvisit_counterทั้งหมด280100

We have: 5 guests online
ไอพีคุณคือ: 34.207.247.69
วันนี้: ธ.ค. 01, 2021


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมบึง
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830