สภาพทั่วไป อบต.จอมบึง

ที่ตั้ง

.....องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวทั้งหมด 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจอมบึง และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 23 ก.ม. และห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ 2 ก.ม.

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง และ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หินกอง และ ต.น้ำพุ อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.รางบัว ต.เบิกไพร อ.จอมบึง


เนื้อที่

......ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง มีเนื้อที่ประมาณ 78.72 ตร.กม. หรือ 49,202.41 ไร่

ภูมิประเทศ

.....มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มตอนกลางของตำบล ส่วนบริเวณรอบนอกเป็นที่ราบสูงสลับ เนินเขา ในฤดูฝนน้ำจะหลากมารวมกันบริเวณทุ่งจอมบึง ซึ่งอยู่ตอนกลางของตำบล ทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของตำบลเหมาะแก่การทำนา ส่วนบริเวณรอบนอกเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่

ประชากร

.....องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง มีประชากรทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๑ คน เพศชาย ๔,๙๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๙ เพศหญิง ๕,๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๑ จำนวนครัวเรือน ๓,๖๔๘ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ ๑๒๘.๕๖ คน/ตารางกิโลเมตร

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830