ประวัติ และตราสัญลักษณ์ ทม.จอมพล


ตราสัญลักษณ์

alt

ภูเขา หมายถึง ถ้ำจอมพล

รูปบึงดอกบัว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของบึงจอมบึง

ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจอมบึงให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ประวัติความเป็นมาของตำบลจอมบึง

     อำเภอจอมบึงมีอายุครบ ๑๑๙ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจากประวัติที่ผ่านมา ในวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถ้ำจอมพล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง
     วันที่ ๑๙ ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงม้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินจากค่ายหลวงถึงที่ประทับร้อนปากช่องทุ่งพิทาบเสด็จประทับ เสวยเช้า เวลาเช้า ๔ โมงเสด็จจากที่ประทับร้อนถึงค่ายหลวงที่ประทับแรมตำบลจอมบึง (บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึงในปัจจุบัน)
วันที่ ๒๐ ธันวาคม เสด็จพระราชดำเนินที่พักพระสงฆ์ และเขากลางเมืองประทับเสวยเช้าที่เชิงเขาและทรงพระราชดำเนินลงประพาสในถ้ำบน เขากลางเมืองนั้น ทรงพระราชดำริที่จะให้มีเครื่องหมายระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนิน จึงทรงพระอักษรไว้ที่ปากถ้ำ คือ จ ป ร ๑๑๔ พระราชทานนามถ้ำว่าถ้ำจอมพลโปรดเกล้าให้ช่างสลักศิลาตามตัวอักษร วันที่ ๒๑ ธันวาคม เวลาบ่าย ๔ โมง เสด็จทรงม้าพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรบึงทรงพระราชดำรัสว่า นี่หรือบึง สวยงามดี ต่อไปจะเจริญ ต่อไปให้เรียกว่า จอมบึง
     วันที่ ๒๒ ธันวาคม ทรงม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ และจากการสำรวจค้นคว้าทางโบราณคดีได้พบหลักฐานเครื่องมือเครื่องใช้ของคน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่กำหนดอายุได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ปี กระจัดกระจายอยู่โดยรอบทุ่งจอมบึงเริ่มต้นด้วยคนสมัยหินใหม่ตอนต้นพบขวานหิน กะเทาะที่บ้านหนอง บัว วังมะเดื่อ วัดจอมบึง หนองบ้านเก่า บ้านเกาะนอกและบ้านปากบึง ตำบลจอมบึง นอกจากนี้ที่เนินชัฏหนองค่า ริมทุ่งจอมบึง มีร่องรอยขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ของผู้คนสมัยหินจนถึงสมัยโลหะตอนปลาย จนได้รับเอาวัฒนธรรมจากคูบัวและเขางู พัฒนาขึ้นเป็นชุมชนสมัยทราวดี เมื่อประมาณพุทธศวรรษที่ ๑๔
     ตำบลจอมบึงจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นประวัติศาสตร์ ทวารวดีจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ และปัจจุบัน ฯพณฯจอมพลผิน ชุณหวัณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดป้ายกิ่งอำเภอจอมบึง เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830