โครงสร้างพื้นฐาน อบต.จอมบึง

การคมนาคมขนส่ง

     มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัดโดยมีถนนสายหลักคือ เส้นทางเข้าสู่ตำบล เป็นทางหลวงแผ่นดิน สายราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง หมายเลข ๓๐๘๗ ส่วนเส้นทางภายในตำบลจะเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง และถนนดิน การคมนาคมใช้จักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง รถตู้ ส่วนเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีสภาพผิวจราจรเป็นถนนดิน และลูกรัง ต้องจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำพัดถนนพัง และชำรุดเสียหายทุกปี

         

 

การไฟฟ้า

       ไฟฟ้าในครัวเรือน

     มีไฟฟ้าทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ห่างไกล คิดเป็นมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 95 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ได้มีการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง โดยขอขยายเขตไฟฟ้าไปยังครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยของบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงมีงบประมาณไม่เพียงพอ รายละเอียดตามตารางที่ ๙ ตารางที่ ๙ แสดงครอบครัวที่มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน

    ไฟฟ้าสาธารณะ
     องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างให้แต่ละหมู่บ้าน ติดตั้งบริเวณจุดล่อแหลม เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ประชาชน นอกจากนั้นยังได้ประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งชุดไฟฟ้าสาธารณะบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เพื่อให้เกิดความสว่าง และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

         

 

การประปา

     มีประปาหมู่บ้านทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่อาจยังไม่ครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะบ้านที่เกิดขึ้นใหม่ และบ้านที่อยู่ห่างไกล ทั้งนี้แต่ละหมู่บ้านได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ในการขอขยายเขตระบบปาหมู่บ้านที่ยังเข้าไม่ถึง พร้อมทั้งขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านพร้อมติดตั้งหอถัง

         

 

โทรศัพท์

     มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ซึ่งเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒๒ แห่ง และตามบ้านเรือนราษฎรและสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งได้รับการบริการโทรศัพท์จากบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นยังมีศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือ INTERNET ตำบล ไว้บริการประชาชนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก

         

 

หอกระจายข่าว

     มีหอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง และเสียงไร้สายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830