การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน

ขอความร่วมมือท่านนายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก/ส.อบต.จอมบึง/ปลัด/รองปลัด/หัวหน้า-ผอ.กอง/ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างตามภารกิจ-พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริการส่วนตำบลจอมบึงมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทาง
https://itas.nacc.go.th/go/iit/rnf22r เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ของสำนักงาน ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลเมืองจอมพล
ลิขสิทธิ์ © 2561-2563 เทศบาลเมืองจอมพล จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1830