ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พิมพ์

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี