วิสัยทัศน์

พิมพ์

alt

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองจอมพล

"สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยะวัฒนธรรม ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง"